• સમય:
  • તારીખ:
  • વિક્રમ સવત : 2073
  • ચોઘડિયુ:
  • હોરા:
Array ( [0] => /googleanalytics/ [1] => / [2] => / )
જિજ્ઞાસા સમાધાન

शुभं करोतु कल्याणमारोग्यं धनसंपदा।
शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते॥
दीपज्योतिः परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः।
दीपो हरतु मे पापं दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते॥

"દીપ જ્યોતિ અમારું કલ્યાણ કરનાર, શુભ કરનાર, અમન

બીલીપત્ર શિવલિંગ ઉપર ચડાવવામાં આવે છે. બીલી વૃક્ષના મૂળમાં શિવજીનો વાસ છે, માટે તેના ક્યારાને જળથી ભરપૂર રાખવો જોઇએ. બીલીવૃક્ષનું સાધકે પૂજન કરવું જોઇએ અને દીપ પ્રગટાવવો જોઇએ.

બીલીવૃક્ષ સર્વ વૃક્

Recent Posts

एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना-अपना यज्ञ-भ...
दुर्गा सप्तसती के प्रथम अध्याय में महर्षि मेधा ने राजा सुरथ को योगमाया की माया के प्रभाव से मधु ...

कैसे और किसने शुरू किये नवरात्रे :

माँ भगवती की 9 दिनों के नवरात्रों में पूजा सनातन काल ...
नवरात्रि मतलब 9 दिन और रात माँ दुर्गा की आराधना के लिए | इन 9 दि...
पावन पर्व नवरात्रो में दुर्गा माँ के नव रूपों की पूजा नौ दिनों तक चलती हैं| नवरात्र के आरंभ में प...

Categories

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com