• સમય:
  • તારીખ:
  • વિક્રમ સવત : 2073
  • ચોઘડિયુ:
  • હોરા:
Array ( [0] => /googleanalytics/ [1] => / [2] => / )
ભજન

विजया एकादशी महात्मय

विजया एकादशी अपने नामानुसार विजय प्रादन करने वाली है। भयंकर शत्रुओं से जब आप घिरे हों और पराजय सामने खड़ी हो उस विकट स्थिति में विजया नामक एकादशी आपको विजय दिलाने की क्षमता रखती है। प्राचीन काल में कई रा

નથી મફતમાં મળતા રે એના મૂલ ચૂકવવા પડતાં.
સંતને સંતપણા રે...
ભરી બજારે કોઈ વેચાણા. કોઈ તેલ કડામાં બળતા (૨)
કાયા કાપી કાંટે તોળી કોઈ હેમાળો ગળતા.
સંતને સંતપણા રે...
કરવત મેલી માથા વેર્યાને કાળજા કાપીને ધરતા (૨)
ઝેર પીધાં ને જ

Recent Posts

एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना-अपना यज्ञ-भ...
दुर्गा सप्तसती के प्रथम अध्याय में महर्षि मेधा ने राजा सुरथ को योगमाया की माया के प्रभाव से मधु ...

कैसे और किसने शुरू किये नवरात्रे :

माँ भगवती की 9 दिनों के नवरात्रों में पूजा सनातन काल ...
नवरात्रि मतलब 9 दिन और रात माँ दुर्गा की आराधना के लिए | इन 9 दि...
पावन पर्व नवरात्रो में दुर्गा माँ के नव रूपों की पूजा नौ दिनों तक चलती हैं| नवरात्र के आरंभ में प...

Categories

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com