હસ્તા ચેહરાઓ રડે છે,આજે પોતાનું પેટજ પોતાને નડે છે | Mabap Ne Bhulsho Nahi

હસ્તા ચેહરાઓ રડે છે,આજે પોતાનું પેટજ પોતાને નડે છે | Mabap Ne Bhulsho Nahi

mabap #bhulshonahi #lakshyatv #live #tv #dayro #postingchallenge #dailyquotes #dailymotivation #seva #sanskar #tv #parents …

Share this :