સહન કરી શકે તેની જ પરીક્ષા થાય છે. || Geetasagar Maharaj

સહન કરી શકે તેની જ પરીક્ષા થાય છે. || Geetasagar Maharaj

gitasagarmaharaj #lakshyatv #katha.

Share this :