મારા હૈયા માં એક ધૂન લાગી રે.. વલ્લભ વિઠ્ઠલ ગિરધારી..

મારા હૈયા માં એક ધૂન લાગી રે.. વલ્લભ વિઠ્ઠલ ગિરધારી..

lakshyatv #geetasagarmaharaj #kartavyatv #live #tv.

Share this :