સાધુ ના ગોઠણ ના પકડાય, પાપ લાગે.

સાધુ ના ગોઠણ ના પકડાય, પાપ લાગે.

lakshyatv #kartavyatv #tv #shorts #video #shipragiribapu #kantheriyadham #hanuman #surat.

Share this :