કોને મારે કહેવી આ દિલડાની વાત, પ્રભુ તારા વિના કોણ મારુ સાંભળે

કોને મારે કહેવી આ દિલડાની વાત, પ્રભુ તારા વિના કોણ મારુ સાંભળે

lakshyatv #kartavyatv #shorts #video #geetasagarmaharaj.

Share this :