દરેક પુરુષ એવું વિચારે કે દરેક બેન-બેટી ને આદરથી બોલવું

દરેક પુરુષ એવું વિચારે કે દરેક બેન-બેટી ને આદરથી બોલવું

lakshyatv #kartavyatv #rajubapu #shorts #video.

Share this :