નિંદા માંથી બહાર નીકળવાનું શ્રેષ્ઠ સાધન "સમજણ"

નિંદા માંથી બહાર નીકળવાનું શ્રેષ્ઠ સાધન "સમજણ"

lakshyatv #kartavyatv #rajubapu #shorts #video.

Share this :