અભિમાની માણસ કોઈ ધર્મ ના કામ કરે તો સફળ થતો નથી

અભિમાની માણસ કોઈ ધર્મ ના કામ કરે તો સફળ થતો નથી

lakshyatv #kartavyatv #shorts #video #kantheriyadham #hanuman #surat.

Share this :