જે ખોટું બોલે છે એની આયુષ્ય ઘટે છે..

જે ખોટું બોલે છે એની આયુષ્ય ઘટે છે..

lakshyatv #kartavyatv #ranchodbhai #acharyashri #shorts #video.

Share this :