જે ધર્મ ની અંદર બધુજ કરવાની છૂટ હોઈ તેને ધર્મ કહેવાયજ નહિ

જે ધર્મ ની અંદર બધુજ કરવાની છૂટ હોઈ તેને ધર્મ કહેવાયજ નહિ

lakshyatv #kartavyatv #lalitkishorbapu #limdi #dharma #shorts #video.

Share this :