એક બાપા કહે છોકરા સુરત છે, મોટા થાય..

એક બાપા કહે છોકરા સુરત છે, મોટા થાય..

jokes #hiteshantala #hasya #dayro #lakshyatv #kartavyatv.

Share this :