દુનિયા તો દોરંગી છે એને તમે ઓળખી ના શકો. મારા મારા જ આપણ ને મારી નાખે છે

દુનિયા તો દોરંગી છે એને તમે ઓળખી ના શકો. મારા મારા જ આપણ ને મારી નાખે છે

geetasagarmaharaj #lakshyatv #live #katha #tv #bhagwatkatha #shorts #video.

Share this :