છેલ્લે સુધી સાંભળજો.. દીકરો અડધો એની વહુ નો થય ગયો છે તો દીકરી…

છેલ્લે સુધી સાંભળજો.. દીકરો અડધો એની વહુ નો થય ગયો છે તો દીકરી…

lakshyatv #kartavyatv #jigneshdada #radheradhe #radheradhe #krishna #tv #katha #bhagvatkatha.

Share this :