જીવું છું રસીલા તારા મુખડાને જોય – ગીતા રબારી

જીવું છું રસીલા તારા મુખડાને જોય – ગીતા રબારી

lakshyatv #gitarabari #geetarabari #jivuchurasila #kirtan #swaminarayan #dhun #bhajan #bhagvan #live #katha #tv #shorts …

Share this :