કોઈ પણ કાર્ય કરો તેમાં મન ને પરોવી દેવું..

કોઈ પણ કાર્ય કરો તેમાં મન ને પરોવી દેવું..

lakshyatv #nityaswarupswami #sardhar #live #gharsabha #katha #tv #kartavyatv.

Share this :