તમારી 72 પેઢીના પુણ્ય પાકે ત્યારે દીકરીનો જન્મ થાય

તમારી 72 પેઢીના પુણ્ય પાકે ત્યારે દીકરીનો જન્મ થાય

lakshyatv #dikari #live #kartavyatv #ishardangadhvi #gadhvi #dayro #bapdikari #dikarinavideo #shorts #video.

Share this :