સંપત્તિ આવેને તો સમાજ માં ચારે બાજુ નજર રાખજો.. કોઈ ભૂખ્યો નથી સૂતો ને

સંપત્તિ આવેને તો સમાજ માં ચારે બાજુ નજર રાખજો.. કોઈ ભૂખ્યો નથી સૂતો ને

lakshyatv #kartavyatv #shorts #video #life #help.

Share this :