રૂપ ની કિંમત નથી, ગુણ ની કિંમત છે..

રૂપ ની કિંમત નથી, ગુણ ની કિંમત છે..

lakshyatv #kartavyatv #shorts #video #jigneshdada #radheradhe #katha #live #tv #bhagwatkatha.

Share this :