ગમે તેવો દેશકાળ આવે જીવન ટૂંકાવવાનો વિચાર ના કરશો..

ગમે તેવો દેશકાળ આવે જીવન ટૂંકાવવાનો વિચાર ના કરશો..

lakshyatv #nityaswarupswami #sardhar #gharsabha #lakshyatv #live #katha #tv #kartavyatv.

Share this :