દુનિયા નો ગમે તેટલો વૈભવ મળે પણ એ નિત્ય નથી,નિત્ય આનંદ તો પરમાત્માનો આનંદ

દુનિયા નો ગમે તેટલો વૈભવ મળે પણ એ નિત્ય નથી,નિત્ય આનંદ તો પરમાત્માનો આનંદ

lakshyatv #nityaswarupswami #sardhar #gharsabha #live #katha #swaminarayan #status #video #shorts #statusvideo …

Share this :