અહમ-માન એ ભયંકર છે, ભગવાન એ બધું આપ્યું છે તો સેનો અહંકાર

અહમ-માન એ ભયંકર છે, ભગવાન એ બધું આપ્યું છે તો સેનો અહંકાર

lakshyatv #kartavyatv #bhujmandir #bhuj #aksharmuniswami #live #katha #shorts #video.

Share this :