આ શરીર ખેતર છે, જેવું વાવશો એવું લણશો

આ શરીર ખેતર છે, જેવું વાવશો એવું લણશો

lakshyatv #kartavyatv #shipragirijimaharaj #kantheriyahanuman #surat #shorts #video.

Share this :