શ્યામ તુજે મિલનેકા સત્સંગ હી બહાના હે

શ્યામ તુજે મિલનેકા સત્સંગ હી બહાના હે

lakshyatv #live #katha #jigneshdada #tv #kartavyatv #bhagwatkatha #krishna #shorts #video #status #statusvideo …

Share this :