કથા ને સાંભળી "નાખવાની" નથી, સાથે રાખવાની છે

કથા ને સાંભળી "નાખવાની" નથી, સાથે રાખવાની છે

lakshyatv #live #katha #tv #kartavyatv #krishna #geetasagarmaharaj #status #statusvideo #shorts #short.

Share this :