ગ્રાહકમાં પણ ભગવાનના દર્શન કરવા, એ પણ આપણો ધર્મ છે

ગ્રાહકમાં પણ ભગવાનના દર્શન કરવા, એ પણ આપણો ધર્મ છે

bharatbhairajgor #lakshyatv #live #katha #tv #kartavyatv #bhagwatkatha #krishna #shorts #video #status #statusvideo.

Share this :