માણસ ધોખો આપશે પણ ભગવાન નહિ આપે

માણસ ધોખો આપશે પણ ભગવાન નહિ આપે

lakshyatv #kartavyatv #shorts #video #live #tv #katha #kartavyatv #status #statusvideo #nityaswarupswami #sardhar #gharsabha …

Share this :