વા વાયા ને વાદળ ઉમટીયા, ગોકુળ માં ટહુક્યા મોર..

વા વાયા ને વાદળ ઉમટીયા, ગોકુળ માં ટહુક્યા મોર..

jigneshdada #radheradhe #katha #live #tv #katha #bhagvatkatha #krishna #lakshyatv #kartavyatv.

Share this :