જેવું કર્મ કરે છે, એવું ભોગવવું પડે છે…

જેવું કર્મ કરે છે, એવું ભોગવવું પડે છે…

lakshyatv #kartavyatv #tv #shipragirijimaharaj #kantheriyahanuman #surat #shorts #video #katha #hanuman.

Share this :