માણસ વસ્ત્ર થી નથી શોભતો એના જીવન થી શોભે છે

માણસ વસ્ત્ર થી નથી શોભતો એના જીવન થી શોભે છે

lakshyatv #live #kartavyatv #nityaswarupswami #sardhar #gharsabha #katha #swaminarayan #live #tv #reels #shorts #video.

Share this :