પોતા માટે તો આખી દુનિયા જીવે, પણ બીજા માટે જીવે એનું નામ માણસ.

પોતા માટે તો આખી દુનિયા જીવે, પણ બીજા માટે જીવે એનું નામ માણસ.

shipragiribapu #lakshyatv #live #katha #tv #kartavyatv #reels #status #video #shorts.

Share this :