દુનિયામાં બધા વ્યક્તિઓ તમારી રાહ જોવે સમય કોઈ ની રાહ નહિ જોતો.

દુનિયામાં બધા વ્યક્તિઓ તમારી રાહ જોવે સમય કોઈ ની રાહ નહિ જોતો.

lakshyatv #kartavyatv #tv #live #time #shorts #video #jogidada #katha #live.

Share this :