પથરી થઈ હોઈ તો ક્યાંની માનતા કરાય?

પથરી થઈ હોઈ તો ક્યાંની માનતા કરાય?

ghanshyamlakhani #jokes #lakshyatv #kartavyatv #reels #video #status #live #dayro.

Share this :