દુઃખનું કારણ વધુ પડતો મોહ છે ..

દુઃખનું કારણ વધુ પડતો મોહ છે ..

lakshyatv #kartavyatv #live #katha #vaishalibenofficial #reels #video #shorts.

Share this :