ભક્તિ થી દૂર રહે એ કેવા છે ??તો એ..પશુ સમાન છે..

ભક્તિ થી દૂર રહે એ કેવા છે ??તો એ..પશુ સમાન છે..

lakshyatv #kartavyatv #tv #live #katha #shreeram #katha #ayodhya #ayodhyarammandir #haridasjimaharaj #reels #shorts …

Share this :