2 કલાક ગામના ચોરે વાતોના ગપોટા મારે પણ મંદિરે નહિ જાય.. સારા કામ કરતા પાપ રોકે છે..

2 કલાક ગામના ચોરે વાતોના ગપોટા મારે પણ મંદિરે નહિ જાય.. સારા કામ કરતા પાપ રોકે છે..

lakshyatv #kartavyatv #video #haridasjimaharaj #kartavyatv #tv #video #katha #live.

Share this :