કોઈ દુઃખ પડે તો ગામને નય કેતા, કોઈ સંત-ગુરુ-સાધુ ને કેજો, ગામ તો મજાક બનાવશે.

કોઈ દુઃખ પડે તો ગામને નય કેતા, કોઈ સંત-ગુરુ-સાધુ ને કેજો, ગામ તો મજાક બનાવશે.

lakshyatv #katha #jogidada #live #kartavyatv #tv #live #shorts #reels #guru #duniya.

Share this :