જીવ ધારે એ નથી થતું શિવ ધારે એ થાય છે

જીવ ધારે એ નથી થતું શિવ ધારે એ થાય છે

ashvinjoshi #lakshyatv #kartavyatv #live #katha.

Share this :