ભગવતી ની કૃપા વગર મંગલ કર્યો નથી થતા.

ભગવતી ની કૃપા વગર મંગલ કર્યો નથી થતા.

saritadevi #lakshyatv #kartavyatv #live #katha.

Share this :