એક વખત હીરાવાળા નો જમાનો હતો..હાલ ભાઈ હાલ સુરત..

એક વખત હીરાવાળા નો જમાનો હતો..હાલ ભાઈ હાલ સુરત..

purnaswami #sardhar #nityaswarupswami #swaminarayan #gharsabha #live #lakshyatv #kartavyatv #reels #ytshort.

Share this :