સંસાર નો સ્વભાવ દરિયા જેવો છે, એમાં મોજા ઉછળતાજ રહેશે, તેમાંથી પણ ભજન કરી લેવું.

સંસાર નો સ્વભાવ દરિયા જેવો છે, એમાં મોજા ઉછળતાજ રહેશે, તેમાંથી પણ ભજન કરી લેવું.

hardikbhai #joshi #bhagvadgita #bhagvatkatha #live #lakshyatv #reels #ytshort #video #bhaishri #sandipani.

Share this :