સાધુ નો સમય કિંમતી હોઈ છે.તેને વેડફવો નહિ.

સાધુ નો સમય કિંમતી હોઈ છે.તેને વેડફવો નહિ.

live #mayurbhai #time #saint #sadhu #katha #live #bhagwatkatha #lakshyatv #kartavyatv #reels #video #ytshort.

Share this :