આહાર શુદ્ધ રાખવો તો મન શુદ્ધ રહેશે.

આહાર શુદ્ધ રાખવો તો મન શુદ્ધ રહેશે.

bhrugeshbhai #live #lakshyatv #katha #bhagwatkatha #kartavyatv #reels #ytshort #video #food #mindset #thoughts.

Share this :