જુગારની લતે ક્યારેય ચડવું નહિ ..

જુગારની લતે ક્યારેય ચડવું નહિ ..

swaminarayan #satsangsagardasjiswami #bhavnagar #nityaswarupswami #sardhar #gharsabha #satsang #live #lakshyatv …

Share this :