સેવા કરવાથી જ અહંકાર દૂર થશે…

સેવા કરવાથી જ અહંકાર દૂર થશે…

mahadevprasad #live #katha #tv #lakshyatv #kartavyatv #reels #ytshort.

Share this :