બહેનો એ ખાસ સાંભળવું, મંગળસૂત્ર સેંથો શા માટે પુરવો જોઈએ

બહેનો એ ખાસ સાંભળવું, મંગળસૂત્ર સેંથો શા માટે પુરવો જોઈએ

geetasagarmaharaj #live #lakshyatv #katha #tv #reels #ytshort #wife #kartavyatv.

Share this :