તમને આમાં ખબર ના પડે "બેહો છાનામુના"

તમને આમાં ખબર ના પડે "બેહો છાનામુના"

jokes #dhirubhaisarvaiya #dayro #lakshyatv #kartavyatv #live #reels #hasya #jokes_comedy.

Share this :