એક જમાદાર દારૂ પી (નાખી) ગયા

એક જમાદાર દારૂ પી (નાખી) ગયા

jokes #dhirubhaisarvaiya #hasya #dayro #gujarati #lakshyatv #live #tv #reels #ytshort #video #jokes_comedy #comedy #moj …

Share this :