વંશનો વિસ્તાર દીકરો નહિ દીકરી કરે છે..

વંશનો વિસ્તાર દીકરો નહિ દીકરી કરે છે..

saritadevi #live #katha #lakshyatv #tv #kartavyatv #mataji #devibhagvat #kartavyatv.

Share this :